Công bố thông tin

BCG- CBTT v/v thoái toàn bộ vốn góp của BCG tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security

25/09/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc thoái toàn bộ vốn góp của BCG tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security

Chi tiết xem file đính kèm