Công bố thông tin

BCG- CBTT v/v Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đặng Việt Bích – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của BCG vừa qua đời.

02/10/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đặng Việt Bích – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của BCG vừa qua đời ngày 02/10/2019 vì lý do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Chi tiết xem file đính kèm