Công bố thông tin

BCG- CBTT Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

03/09/2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Chi tiết xem file đính kèm