Công bố thông tin

BCG- CBTT Thay đổi Người đại diện của BCG tại BOT DT830

02/08/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện của BCG tại BOT DT830

Chi tiết xem file đính kèm