Công bố thông tin

BCG- CBTT Báo cáo tài chính Riêng lẻ và Hợp nhất Quý 3/2019

30/10/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) CBTT Báo cáo tài chính Riêng lẻ, Hợp nhất và Công văn giải trình biến động sản xuất kinh doanh của Quý 3/2019

Chi tiết xem file đính kèm