Công bố thông tin

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn

04/06/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn

Chi tiết xem file đính kèm