Công bố thông tin

CBTT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

24/12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018.

Chi tiết xem file đính kèm