Công bố thông tin

CBTT v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

27/12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Chi tiết xem file đính kèm