Công bố thông tin

CBTT Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

07/05/2018

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018:

Chi tiết xem file đính kèm