Công bố thông tin

CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

13/07/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 với nội dung như sau:

  • HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cả năm 2018.
  • Ngày 12/07/2018, BCG và công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) đã ký kết hợp đồng số : 224/HĐKT/TC/2018/AASCS.

Chi tiết xem file đính kèm