Công bố thông tin

CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 3 năm 2018

12/04/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 3 năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm