Công bố thông tin

CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

12/11/2018

Mirae Asset Daewoo co.ltd báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

Chi tiết xem file đính kèm