Công bố thông tin

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

08/11/2018

Nguyễn Hồ Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau

Chi tiết xem file đính kèm