Công bố thông tin

BCG: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

16/05/2018

BCG: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018Cập nhật: Thứ ba, 08/05/2018Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Bamboo CapitalTên chứng khoánCồ phiếu Công ty cổ phần Bamboo CapitalMã chứng khoán:BCGMã ISIN:VN000000BCG5Mệnh giá:10,000 đồngSàn giao dịch:HOSELoại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thôngNgày đăng ký cuối cùng:28/05/2018Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện:    Dự kiến từ ngày 15/06/2018 đến 25/06/2018
Địa điểm thực hiện:    TCPH sẽ thông báo sau
Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng 2018;
+ Báo cáo hoạt động của BKS 2017 và kế hoạch năm 2018;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018;
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;
+ Các tờ trình và các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.
Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh).

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 30/05/2018.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.