Công bố thông tin

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

16/07/2018

Công ty Cổ phần Ô tô 1-5 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

Chi tiết xem file đính kèm