Công bố thông tin

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd.

24/05/2018

Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd. báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

Chi tiết xem file đính kèm