Công bố thông tin

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

16/10/2018

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo các nội dung như sau:

Chi tiết xem file đính kèm