Công bố thông tin

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

06/09/2018

Ông Nguyễn Hồ Nam- người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital báo cáo giao dịch cổ phiếu BCG như sau:

Chi tiết xem file đính kèm