Công bố thông tin

Công bố thông tin và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

01/04/2015

Báo cáo Ban Kiểm Soát 2014.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015

Quy chế làm việc Đại Hội Cổ Đông 2015

Tờ trình chế độ thù lao 2015 của HĐQT và BKS

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014.

Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tờ trình uỷ quyền HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư.

Tờ trình uỷ quyền HĐQT thành lập và giải thể chi nhánh, công ty con

Biên bản ĐHCĐ 2015

Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2015

Chi tiết xem file đính kèm