Tháng 4

Bamboo Capital (BCG) hoàn tất việc đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải (Tracodi) với tỷ lệ sở hữu là 70%

Cũng tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Tracodi được tổ chức vào sáng nay, ngày 17.04.2015, đại hội đã thông qua việc bầu lại 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2018, BCG tham gia 3 thành viên là ông Đặng Trung Kiên, ông Nguyễn Hồ Nam, ông Nguyễn Thanh Hùng. Trong đó, ông Đặng Trung Kiên giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hồ Nam giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thanh Hùng là Thành viên HĐQT. Thông tin thêm về TRACODI TRACODI được thành lập thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27/03/2013, chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI Co., Ltd.) sang Công ty cổ phần

Bamboo Capital (BCG) tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với sự tham dự của cổ đông công ty cùng cơ quan truyền thông. Tại đại hội, cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và biểu quyết, đồng thuận thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như sau: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2015 Báo cáo tài chính 2014 và Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 Thông qua nội dung niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015 Thông qua nội

Công bố thông tin và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

Báo cáo Ban Kiểm Soát 2014. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015 Quy chế làm việc Đại Hội Cổ Đông 2015 Tờ trình chế độ thù lao 2015 của HĐQT và BKS Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014. Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tờ trình uỷ quyền HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư. Tờ trình uỷ quyền HĐQT thành lập và giải thể chi nhánh, công ty con Biên bản ĐHCĐ 2015 Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2015