BCG- CBTT v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn

09/10/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn chốt ngày 30/08/2019

Related documents