Menu

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của công ty Tracodi

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty cổ phần  Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải- Tracodi (TCD).

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác