Menu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited – tổ chức có liên quan đến CĐNB của BCG.

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác