Công bố thông tin

HoSE - Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (570 tỷ PHRL)

09/05/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của HoSE

Chi tiết xem file đính kèm

HoSE - Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết