Nghị quyết của HĐQT về việc Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) cbtt Nghị quyết của HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Tin tức khác