BCG- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HOSE

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Other News