Công văn điều chỉnh ngày chốt danh sách quyền tham dự ĐHCĐ 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital điều chỉnh ngày chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty.

Vui lòng xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác