CBTT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty

n

Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n Bamboo Capital tru00e2n tru1ecdng cu00f4ng bu1ed1 Nghu1ecb quyu1ebft vu1ec1 viu1ec7c thay u0111u1ed5i Ngu01b0u1eddi u0111u1ea1i diu1ec7n phu00e1p luu1eadt cu1ee7a cu00f4ng ty.

nnnn

Chi tiu1ebft xem file u0111u00ednh ku00e8m:

n
n

Cu00e1c tu1eadp tin u0111u00ednh ku00e8m

n

Tin tức khác