CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 18)

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 được cấp bởi Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác