Menu

BCG- CBTT v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn chốt ngày 30/08/2019

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Tin tức khác