Menu

CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019:

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác