Menu

CBTT Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019:

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác