Menu

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác