Menu

BCG- Nghị quyết về việc thông qua đề cử Thành viên độc lập HĐQT tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua đề cử Thành viên độc lập HĐQT tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác