Menu

BCG – Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin các nội dung như sau:
– Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020
– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020
– Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7)
– Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử
– Quy chế Quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1).

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Tin tức khác