BCG – Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm 20200521 BCG – Nghi quyet của HDQT ve viec To chuc hội Cổ đông thường …

BCG – Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Read More »