BCG- Nghị quyết của HĐQT về việc Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) cbtt Nghị quyết của HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20200326 CBTT Nghị quyết hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tháng Ba 26, 2020