CBTT v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn chốt ngày 28/02/2019 Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm BCG- DS CO DONG LON CL NN- CHOT DEN 28022019.pdf Tháng Ba 14, 2019