Thương vụ tiêu biểu

Tư vấn phát hành sản phẩm thu nhập cố định

Tư vấn phát hành GDRs và ADRs

Triển khai và tư vấn

Tư vấn M&A

Tư vấn Cross-border M&A

Tư vấn phát hành sản phẩm thị trường vốn