Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Tài là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của BCG. Ông có bề dày kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành cũng như xây dựng bộ máy nhân sự quản lý hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả. Với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén, ông đã quản lý, hoạch định kế hoạch hoạt động cho BCG cùng hệ thống công ty thành viên và công ty con, góp phần vào sự tăng trường của BCG trong thời gian qua. Ông Tài có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn và hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Ông Tài là Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.