Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Tài là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của BCG. Ông Tài chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của BCG, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động  lĩnh vực sản xuất thương mại của BCG.

Ông có bề dày kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành cũng như xây dựng bộ máy nhân sự quản lý hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả. Với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén, ông đã quản lý, hoạch định kế hoạch hoạt động cho BCG cùng hệ thống công ty thành viên và công ty con, góp phần vào sự tăng trường của BCG trong thời gian qua. Giai đoạn 2016-2018,  ông đã tái cấu trúc thành công các công ty như: Nguyễn Hoàng, Thành Phúc, Thành Vũ Tây Ninh và phân bón VinaCafe. Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty này từng bước ổn định và tăng trưởng đáng kể so với thời điểm trước cơ cấu.

Trước khi tham gia sáng lập BCG, ông Tài là Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng Khoán Sacombank phụ trách phát triển công nghệ. Trước đó, ông Tài có hơn 10 năm làm gíám đốc IT tại Unilever. Ông Tài là Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.