Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nam là một trong những người sáng lập BCG và hiện giữ chức vụ Chủ tịch công ty. Cùng với ban lãnh đạo công ty, ông Nam là người hoạch định chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển tạo dựng giá trị gia tăng cho BCG. Ông Nam có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn đa quốc gia và nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Ông Nam là Cử nhân Tài chính Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng Đại học Monash, Úc.