Ông Đinh Hoài Châu

Ông Đinh Hoài Châu là  Trưởng Ban Kiểm soát của BCG. Ông Châu chịu trách nhiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, pháp lý và tuân thủ luật pháp của BCG. Ông Châu từng làm việc ở các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty tài chính ở Việt Nam. Trước đó, ông Châu đã có thời gian học tập và làm việc tại Úc .