Financial Information

Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 4.2017 Feb, 01 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017 Oct, 27 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ bán niên 2017 đã được soát xét Aug, 30 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Qúy II/2017 Jul, 28 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý I.2017 Apr, 26 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016 Apr, 03 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 4.2016 Jan, 25 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2016 Oct, 28 2016 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 2.2016 Jul, 29 2016 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2015 đã được kiểm toán May, 20 2016 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy 1 năm 2016 May, 20 2016 Download  
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 1 năm 2016 May, 20 2016 Download  
Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 của BCG và các công ty con Apr, 01 2016 Download  
2015 Financial Report of Antraco Mar, 23 2016 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ cho giai đoạn tài chính Quý 4 năm 2015 Feb, 15 2016 Download  
Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn tài chính Quý 4 năm 2015 Feb, 15 2016 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên 2015 Aug, 29 2015 Download  
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2015 Aug, 29 2015 Download  
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015 Aug, 14 2015 Download  
Công bố thông tin định kỳ - Quý 2/2015 Jul, 21 2015 Download  

Pages