Disclosure

CBTT v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn chốt ngày 28/02/2019

Mar, 14 2019 View more
CBTT v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Mar, 08 2019 View more
CBTT v/v giải trình các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh Q4/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v giải trình các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh Qúy 4/2018

Feb, 25 2019 View more
Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2018

Jan, 30 2019 View more
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 4 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 42018

Jan, 30 2019 View more
CBTT về việc được chấp thuận gia hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Jan, 28 2019 View more
CBTT về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Dec, 27 2018 View more
CBTT v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018.

Dec, 27 2018 View more
CBTT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018.

Dec, 24 2018 View more
CBTT v/v bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy.

Dec, 06 2018 View more

Pages