Disclosure

CBTT Báo cáo thường niên 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo thường niên 2017

Apr, 20 2018 View more
CBTT triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

Apr, 13 2018 View more
CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 3 năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 3 năm 2018

Apr, 12 2018 View more
CBTT Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Apr, 04 2018 View more
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Apr, 02 2018 View more
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng thông báo về Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Mar, 28 2018 View more
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 28/08/2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 28/03/2018 đến hết ngày 11/04/2018

Mar, 28 2018 View more
CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017

Mar, 22 2018 View more
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi công ty ACG Việt Nam.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi công ty ACG Việt Nam.

Mar, 22 2018 View more
CBTT danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông chiến lược và cổ đông lớn nắm giữ đến ngày 15.03.2018

BCG công bố thông tin CBTT danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông chiến lược và cổ đông lớn nắm giữ đến ngày 15.03.2018.

Mar, 21 2018 View more

Pages