Disclosure

CBTT Nghị quyết về việc góp vốn vào CTCP BCG Energy1

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty CP BCG Energy

Dec, 07 2017 View more
CBTT Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

Dec, 05 2017 View more
Information on the bond issue 2017

According to Board Resolution No.34 dated November 23, 2017, the Board of Directors of Bamboo Capital Joint Stock Company approved a plan for the bond issue in 2017 as follows:

Nov, 23 2017 View more
CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Nov, 09 2017 View more
CBTT Giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017 so với Quý III/2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017 so với Quý III/2016

Oct, 30 2017 View more
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017

Oct, 27 2017 View more
BCG: Report affiliated person trade

Report affiliated person trade of Bamboo Capital Joint Stock Company as follows:

Oct, 11 2017 View more
TBCG: Notification Affiliated person trade

Notification Affiliated person trade of Bamboo Capital Joint Stock Company as follows:

Sep, 20 2017 View more
CBTT danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

BCG công bố thông tin danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

Sep, 08 2017 View more
CBTT Đính chính thông tin cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin: Đính chính thông tin cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu

Sep, 07 2017 View more

Pages