Disclosure

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Cty Ô Tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Ô Tô 1/5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Oct, 11 2017 View more
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Cty Ô Tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Ô Tô 1/5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Sep, 20 2017 View more
CBTT danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

BCG công bố thông tin danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

Sep, 08 2017 View more
CBTT Đính chính thông tin cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin: Đính chính thông tin cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu

Sep, 07 2017 View more
CBTT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Sep, 06 2017 View more
Report Insider Transaction of Bamboo Capital Joint Stock Company - Nguyễn Hồ Nam

Report Insider Transaction of Bamboo Capital Joint Stock Company - Nguyen Ho Nam

Sep, 01 2017 View more
Report affiliated person trade of Bamboo Capital Joint Stock Company - Nguyen Thi Thuy Linh

Report affiliated person trade of Bamboo Capital Joint Stock Company - Nguyen Thi Thuy Linh

Sep, 01 2017 View more
CBTT Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Aug, 30 2017 View more
CBTT Giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 2017 so với bán niên 2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 2017 so với bán niên 2016

Aug, 30 2017 View more
CBTT - Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét

Aug, 30 2017 View more

Pages