Disclosure

Signing the audit contract 2019

On June 28, 2019, Bamboo Capital Joint Stock Company signed an audit services agreement with The Southern Auditing and Consulting Financial Consultancy Service Company Limited (AASCS) to audit its financial statements in 2019.

Jun, 28 2019 View more
CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 18)

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi của Bamboo Capital Group (lần thứ 18)

May, 31 2019 View more
CBTT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty.

May, 20 2019 View more
CBTT- Điều lệ công ty 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về điều lệ 2019 của công ty.

May, 15 2019 View more
CBTT Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

May, 10 2019 View more
CBTT Báo cáo thường niên 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018

Apr, 26 2019 View more
2019 Annual General Meeting

Documents for AGM 2019

Apr, 25 2019 View more
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 1 năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 1 năm 2019

Apr, 25 2019 View more
CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG và NQ HĐQT số 39/2018/NQ-HĐQT- BCG

Apr, 16 2019 View more
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018

Apr, 10 2019 View more

Pages