Disclosure

CBTT về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Dec, 27 2018 View more
CBTT v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018.

Dec, 27 2018 View more
CBTT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018.

Dec, 24 2018 View more
CBTT v/v bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy.

Dec, 06 2018 View more
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 06/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 06/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018.

Dec, 06 2018 View more
CBTT Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

BCG - CBTT Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Nov, 13 2018 View more
CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

BCG - CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Nov, 12 2018 View more
CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

BCG - CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Mirae Asset Daewoo co.ltd

Nov, 12 2018 View more
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Nov, 08 2018 View more
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

BCG - CBTT v/v Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Nov, 07 2018 View more

Pages