Công Bố Thông Tin

Nghị quyết kế hoạch điều chỉnh sử dụng vốn năm 2016

Nghị quyết kế hoạch điều chỉnh sử dụng vốn năm 2016

Jan, 05 2017 Chi tiết
Công văn xin gia hạn thời hạn công bố BCTC các quý năm 2017

Công văn xin gia hạn thời hạn công bố BCTC các quý năm 2017

Dec, 30 2016 Chi tiết
CBTT về việc điều chỉnh GCNĐKDN và điều lệ công ty

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc điều chỉnh GCNĐKDN và điều lệ công ty

Dec, 28 2016 Chi tiết
CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán.

Dec, 23 2016 Chi tiết
CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin về - Biên bản kiểm phiếu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Dec, 23 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Hồ Nam.

Dec, 16 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thế Tài.

Dec, 16 2016 Chi tiết
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài.

Dec, 09 2016 Chi tiết
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam.

Dec, 09 2016 Chi tiết
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Dec, 06 2016 Chi tiết

Pages