Công Bố Thông Tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Cty Ô Tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Ô Tô 1/5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Sep, 20 2017 Chi tiết
CBTT danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

BCG công bố thông tin danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

Sep, 08 2017 Chi tiết
CBTT Đính chính thông tin cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin: Đính chính thông tin cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu

Sep, 07 2017 Chi tiết
CBTT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Sep, 06 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB- Nguyễn Hồ Nam

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB- Nguyễn Hồ Nam

Sep, 01 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - người có liên quan đến NNB của BCG.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - người có liên quan đến NNB của BCG.

Sep, 01 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Aug, 30 2017 Chi tiết
CBTT Giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 2017 so với bán niên 2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 2017 so với bán niên 2016

Aug, 30 2017 Chi tiết
CBTT - Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét

Aug, 30 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ BCG- Nguyễn Thị Thùy Linh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - người có liên quan đến NNB của BCG.

Aug, 23 2017 Chi tiết

Pages