Công Bố Thông Tin

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi công ty ACG Việt Nam.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi công ty ACG Việt Nam.

Mar, 22 2018 Chi tiết
CBTT danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông chiến lược và cổ đông lớn nắm giữ đến ngày 15.03.2018

BCG công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông chiến lược và cổ đông lớn nắm giữ đến ngày 15.03.2018.

Mar, 21 2018 Chi tiết
CBTT Về việc hợp tác kinh doanh với Cty TNHH VIPICO

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT việc đầu tư kinh doanh Cty TNHH VIPICO.

Mar, 21 2018 Chi tiết
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trong công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Mar, 19 2018 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Mar, 13 2018 Chi tiết
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trong công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Mar, 12 2018 Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mar, 07 2018 Chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP BCG Land

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP BCG Land

Mar, 07 2018 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Mar, 05 2018 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Mar, 05 2018 Chi tiết

Pages