Công Bố Thông Tin

CBTT Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Apr, 04 2018 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Apr, 02 2018 Chi tiết
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng thông báo về Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Mar, 28 2018 Chi tiết
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 28/03/2018 đến hết ngày 11/04/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 28/03/2018 đến hết ngày 11/04/2018

Mar, 28 2018 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017

Mar, 22 2018 Chi tiết
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi công ty ACG Việt Nam.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi công ty ACG Việt Nam.

Mar, 22 2018 Chi tiết
CBTT danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông chiến lược và cổ đông lớn nắm giữ đến ngày 15.03.2018

BCG công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông chiến lược và cổ đông lớn nắm giữ đến ngày 15.03.2018.

Mar, 21 2018 Chi tiết
CBTT Về việc hợp tác kinh doanh với Cty TNHH VIPICO

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT việc đầu tư kinh doanh Cty TNHH VIPICO.

Mar, 21 2018 Chi tiết
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trong công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Mar, 19 2018 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Mar, 13 2018 Chi tiết

Pages