Công Bố Thông Tin

CBTT Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

May, 07 2018 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

May, 02 2018 Chi tiết
CBTT Báo cáo thường niên 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo thường niên 2017

Apr, 20 2018 Chi tiết
CBTT triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

Apr, 13 2018 Chi tiết
CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 3 năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 3 năm 2018

Apr, 12 2018 Chi tiết
CBTT Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Apr, 04 2018 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Apr, 02 2018 Chi tiết
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng thông báo về Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Mar, 28 2018 Chi tiết
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 28/03/2018 đến hết ngày 11/04/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 28/03/2018 đến hết ngày 11/04/2018

Mar, 28 2018 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017

Mar, 22 2018 Chi tiết

Pages