Công Bố Thông Tin

CBTT Nghị quyết về việc góp vốn vào CTCP BCG Energy

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty CP BCG Energy

Dec, 07 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

Dec, 05 2017 Chi tiết
CBTT vv triển khai và thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc triển khai và thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu

Nov, 23 2017 Chi tiết
CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Nov, 09 2017 Chi tiết
CBTT Giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017 so với Quý III/2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017 so với Quý III/2016

Oct, 30 2017 Chi tiết
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017

Oct, 27 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Cty Ô Tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Ô Tô 1/5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Oct, 11 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Cty Ô Tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Ô Tô 1/5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Sep, 20 2017 Chi tiết
CBTT danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

BCG công bố thông tin danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

Sep, 08 2017 Chi tiết
CBTT Đính chính thông tin cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin: Đính chính thông tin cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu

Sep, 07 2017 Chi tiết

Pages