Công Bố Thông Tin

VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BCG

Ngày 21/01/2016 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn số 51/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BCG. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/02/2016.

Jan, 25 2016 Chi tiết
CBTT bất thường về Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

CBTT bất thường về Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Jan, 19 2016 Chi tiết
Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết

Jan, 19 2016 Chi tiết
CBTT bất thường về việc bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần thứ 14)

CBTT bất thường về việc bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần thứ 14)

Jan, 13 2016 Chi tiết
CBTT- Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2015

BCG công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2015

Nov, 13 2015 Chi tiết
CBTT về việc đầu tư vào Công ty CP ACG Việt Nam

Công bố thông tin về việc đầu tư vào Công ty cổ phần ACG Việt Nam

Sep, 03 2015 Chi tiết
CBTT_Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ bán niên 2015

CBTT định kỳ_BCTC hợp nhất và riêng lẻ bán niên 2015

Aug, 29 2015 Chi tiết
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015 Aug, 14 2015 Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Jul, 28 2015 Chi tiết
Niêm yết cổ phiếu BCG trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX)

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết chính thức số 270/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 08/07/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Bamboo Capital đã công bố về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sở GDCK Tp. HCM

Jul, 08 2015 Chi tiết

Pages