Công Bố Thông Tin

CBTT-Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin • Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên & trả cổ tức bằng cổ phiếu. • Biên bản kiểm phiếu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Mar, 02 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Công ty Cổ phần BCG nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thế Tài

Mar, 01 2016 Chi tiết
Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

Công ty cổ phần Bamboo Capital xin công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016

Feb, 26 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài

Feb, 25 2016 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài

Feb, 24 2016 Chi tiết
Giải trình KQKD công ty mẹ và hợp nhất Quý IV.2015

Công ty Cổ phần Bamboo Capital giải trình KQKD công ty mẹ và hợp nhất Quý IV.2015 so với cùng kỳ năm trước như sau

Feb, 23 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài

Feb, 19 2016 Chi tiết
CBTT-BCTC hợp nhất cho giai đoạn tài chính Quý 4 năm 2015

BCG công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ cho giai đoạn tài chính Quý 4 năm 2015

Feb, 05 2016 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Hồ Nam

Công ty cổ phần Bamboo Capital nhận được báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam

Feb, 05 2016 Chi tiết
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông để Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Tài liệu này bao gồm: – Thông báo để lấy ý kiến bằng văn bản – Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng _ Dự thảo- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản – Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông

Feb, 02 2016 Chi tiết

Pages