Công Bố Thông Tin

CBTT- Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2015.

Apr, 20 2016 Chi tiết
CBTT-Giải trình biến động kết quả SXKD năm 2015

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin về việc giải trình biến động kết quả SXKD năm 2015.

Apr, 15 2016 Chi tiết
CBTT Đầu tư vào công ty cổ phần BCG-Trường Thành

Công ty cổ phần Bamboo Capital CBTT v/v đầu tư vốn thành lập CTCP BCG Trường Thành

Apr, 11 2016 Chi tiết
CBTT- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐTN2016 và SYLL TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin: - Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niện 2016 và SYLL TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Apr, 06 2016 Chi tiết
CBTT- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin: - Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã được kiểm toán của Công ty CP Bamboo Capital và các Công ty con.

Mar, 31 2016 Chi tiết
CBTT- BCTC riêng lẻ 2015 đã được kiểm toán

BCG công bố BCTC riêng lẻ 2015 đã được kiểm toán

Mar, 30 2016 Chi tiết
CBTT Cổ phiếu BCG giảm sàn trong thời gian qua

BCG công bố thông tin về việc cổ phiếu BCG giảm sàn trong thời gian qua

Mar, 28 2016 Chi tiết
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau.

Mar, 16 2016 Chi tiết
CBTT Bổ sung thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015

BCG công bố thông tin bổ sung thông tin Báo cáo quản trị công ty năm 2015

Mar, 11 2016 Chi tiết
Nghị quyết vv triển khai phương án phát hành cp cho CĐHH, phát hành cp ESOP; trả cổ tức năm 2015 theo NQ của ĐHĐCĐ bất thường 2016 và thông qua bộ hồ sơ phát hành

Nghị quyết vv triển khai phương án phát hành cp cho CĐHH, phát hành cp ESOP; trả cổ tức năm 2015 theo NQ của ĐHĐCĐ bất thường 2016 và thông qua bộ hồ sơ phát hành

Mar, 07 2016 Chi tiết

Pages