Công Bố Thông Tin

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông để Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Tài liệu này bao gồm: – Thông báo để lấy ý kiến bằng văn bản – Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng _ Dự thảo- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản – Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông

Feb, 02 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Hồ Nam

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam

Feb, 02 2016 Chi tiết
BCG: Gia hạn thời gian công bố BCTC

Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông báo về việc được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC như sau.

Jan, 29 2016 Chi tiết
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 Jan, 28 2016 Chi tiết
Cổ phiếu BCG ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu BCG ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ với hiệu lực từ ngày 28.01.2016.

Jan, 28 2016 Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Jan, 27 2016 Chi tiết
HSX thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu BCG

Ngày 22/01/2016 Sờ giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã có công văn số 53/TB-SGDHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BCG. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/02/2016.

Jan, 26 2016 Chi tiết
VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BCG

Ngày 21/01/2016 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn số 51/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BCG. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/02/2016.

Jan, 25 2016 Chi tiết
CBTT bất thường về Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

CBTT bất thường về Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Jan, 19 2016 Chi tiết
Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết

Jan, 19 2016 Chi tiết

Pages